https://stackoverflow.com/questions/4109276/how-to-detect-input-type-file-change-for-the-same-file
https://github.com/ngokevin/react-file-reader-input/issues/11

jquery input file select again but doesn’t fire event change

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *