https://docs.nginx.com/nginx-waf/admin-guide/nginx-plus-modsecurity-waf-installation-logging/

https://quantrimang.com/phat-hien-va-chong-xam-nhap-web-server-voi-mod-security-15314

https://viblo.asia/p/tich-hop-mod-security-cho-web-application-server-de-chong-lai-sql-injection-va-tan-cong-xss-bJzKmx6X59N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *