Một số lưu ý khi học docker

1. Foreground và background của docker https://viblo.asia/p/dockers-detached-mode-cho-nguoi-moi-bat-dau-6J3ZgggRZmB 2.Sự khác nhau giữa run, cmd, entrypoint https://techmaster.vn/posts/36513/su-khac-biet-giua-run-cmd-va-entrypoint-trong-dockerfile 3. Docker volumes 4. Docker network 5. Phân quyền sử dụng user trong docker https://viblo.asia/p/tai-sao-nen-chay-ung-dung-container-voi-non-root-user-jvEla3VNKkw https://helpex.vn/question/chay-ung-dung-ben-trong-docker-voi-tu-cach-la-nguoi-dung-khong-root-5cd15977ae03f636cc614a68 6. Tại sao apline không có bash sẵn có https://stackoverflow.com/questions/45638784/how-to-retain-docker-alpine-container-after-exit-is-used/51133128#51133128 7.Tối ưu docker image https://viblo.asia/p/toi-uu-docker-image-Eb85o9D4Z2G#_build-image-voi-buildkit-8 https://viblo.asia/p/docker-image-in-production-cau-chuyen-1gb-hay-100mb-LzD5dXyE5jY

Xem thêm