Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt mysql hay mariadb trên sever linux: centos hay ubuntu.

1. MYSQL / MARIADB là gì

Là một loại cơ sở dữ liệu phổ biến trên thị trường, mysql và mariadb là tương tự nhau, và có một vài đặc điểm kĩ thuật khác biệt.

2. Hướng dẫn cài đặt Mariadb

Cài đặt mariadb lên ubuntu

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-mariadb-on-ubuntu-20-04

3. Hướng dẫn cho phép remote access vào mariadb

https://websiteforstudents.com/allow-remote-access-to-mariadb-database-server-on-ubuntu-18-04/

Xem hướng dẫn tạo tài khoản và user:

https://docs.bitnami.com/aws/infrastructure/jruby/configuration/create-database-mariadb/

Hướng dẫn:

# Login mariadb
mysql -u root -p

# SQL Command
create database DATABASE_NAME;
grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'localhost' identified by 'PASSWORD'; // Create for local user
grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'%' identified by 'PASSWORD'; // Create for remote user
flush privileges; // Make the sql work

4. Hướng dẫn cài đặt phpmyadmin

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-20-04/

Cài đặt phpmyadmin với nginx config

https://www.howtoforge.com/how-to-install-phpmyadmin-with-nginx-on-ubuntu-2004-lts
https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/config.html

5. Dùng Dbeaver để truy cập mariadb

https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-setup-mariadb-ssl-and-secure-connections-from-clients/

https://docs.rackspace.com/support/how-to/install-mysql-server-on-the-ubuntu-operating-system/

https://mariadb.com/kb/en/securing-connections-for-client-and-server/

https://webdock.io/en/docs/how-guides/database-guides/how-enable-remote-access-your-mariadbmysql-database

Ghi chú:

Trường hợp cài ssl cho mariadb thì phần tls không enable để tránh lỗi.

Hướng dẫn cài đặt MariaDB-10.x trên Ubuntu-18.04

Xử lý khi không nhớ mk root
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-reset-your-mysql-or-mariadb-root-password-on-ubuntu-20-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *